ŠOLA DRSANJA ZA ODRASLE

ŠOLA DRSANJA ZA ODRASLE

Šola drsanja za odrasle bo letos potekala od 28.10.2023 dalje ob sobotah ob 8.00 uri do 8.45 ure v Hali Tivoli. Cena za 6 obiskov je 75 €. Cena za en obisk je 15 €. Vstopnice lahko kupite pred vsakim tečajem  v naši pisarni ob drsališču. Sprejemamo samo gotovino.

DKK STANKO BLOUDEK

Redni letni občni zbor kluba

IZVRŠNI ODBOR

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

Celovška cesta 25

1000 LJUBLJANA

in

PREDSEDNICA KLUBA

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

PIRŠ STUPAN KSENIJA

na podlagi določil 17. in 35. člena Statuta DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA (v nadaljevanju tudi: klub) v čistopisu z dne 4. 5. 2021 sklicujeva

REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

ki bo potekal 26.10.2023 ob 17.00 v Bolkovi dvorani, Hala Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana

Dnevni red občnega zbora Kluba dne 26.10.2023 s predlogi sklepov je:

  1. Otvoritev seje OZ in nagovor predsednice kluba

Predlog sklepa:

Za to točko dnevnega reda ni predloga sklepa.

  • Ugotovitev sklepčnosti, določitev načina glasovanja, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovateljev zapisnika in zapisnikarja.

Obrazložitev točke:

Ad 2.1: Način glasovanja skladno z drugim odstavkom 18. člena Statuta kluba določi občni zbor.

Ad 2.2 do 2.5: Izvolitev delovnih organov seje občnega zbora je predvidena v 21. členu Statuta kluba.

2.1     Predlog sklepa: »Glasovanje članov kluba na seji občnega zbora kluba je javno. Glasujejo lahko zgolj navzoči člani v lastnem imenu in sicer z dvigom rok.«

2.2     Predlog sklepa: »Za člana delovnega predsedstva se izvolita Ksenija Pirš Stupan kot predsednica delovnega predsedstva in Matic Fortuna kot član delovnega predsedstva.«

2.3     Predlog sklepa: »Za člana verifikacijske komisije se izvolita Matjaž Krušec in Marijana Sedej.«

2.4     Predlog sklepa: »Za overovatelja zapisnika se izvolita Grum Maja in Gregor Kramar.«

2.5     Predlog sklepa: »Za zapisnikarja seje rednega občnega zbora kluba se izvoli Valerija Prevolšek.

  •  Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora

Obrazložitev točke:

Ad 3.1: Seja občnega zbora bo razpravljala in odločala o temah, kot izhaja iz točk dnevnega reda. Zaradi izvedbe seje je predvidena obravnava po dnevnem redu.

Ad 3.2: Seja občnega zbora potrdi zapisnik prejšnje seje občnega zbora, ki je bila 20. 10. 2022 in bo na vpogled tudi na seji občnega zbora.

3.1     Predlog sklepa: »Občni zbor potrjuje dnevni red, kot sledi iz predloga.«

3.2     Predlog sklepa: »Občni zbor potrjuje zapisnik prejšnjega občnega zbora DKK Stanko Bloudek z dne 20. 10. 2022.«

  • Poročilo o poslovanju kluba DKK Stanko Bloudek za leto 2022 in poročila organov kluba

Obrazložitev točke:

Ad 4.1: Poročilo v imenu izvršnega odbora kluba ter v svojem imenu poda predsednica kluba. Poročilo se nanaša na leto 2022.

Ad 4.2: Poročilo v imenu nadzornega odbora kluba poda eden od članov nadzornega odbora. Poročilo se nanaša na leto 2022.

Ad 4.3: Poročilo v imenu disciplinske komisije poda eden od članov disciplinske komisije kluba. Poročilo se nanaša na leto 2022.

Ad 4.4: Poročilo poda blagajnik. Poročilo se nanaša na leto 2022.

4.1     Predlog sklepa: »Občni zbor sprejema poročilo o poslovanju v letu 2022 izvršnega odbora in predsednice kluba .«

4.2     Predlog sklepa: »Občni zbor sprejema poročilo nadzornega odbora.«

4.3     Predlog sklepa: »Občni zbor sprejema poročilo disciplinske komisije.«

4.4     Predlog sklepa: »Občni zbor sprejema poročilo blagajnika.«

  • Izvolitev novega člana Nadzornega odbora DKK Stanko Bloudek.

Obrazložitev točke:

Ad 5.1: Članica nadzornega odbora ga. Anja Poženel Belec je meseca avgusta 2023 odstopila z mesta člana nadzornega odbora.

Ad 5.2: Za izvolitev novega člana nadzornega odbora za dobo 4 let, do leta 2027 je vložila kandidaturo Meta Šket.

5.1     Društvo se seznani, da je Anji Poženel Belec prenehala funkcija članice nadzornega odbora z dnem občnega zbora 26. 10. 2023.

5.2     Predlog sklepa: Za novo članico Nadzornega odbora se izvoli gospo Meto Šket.

  • Razno

Obrazložitev točke: V okviru te točke bodo predstavljene druge teme, pomembne za delovanje kluba.

Ljubljana, dne 16.10. 2023

IZVRŠNI ODBOR

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

predsednica izvršnega odbora PIRŠ STUPAN KSENIJA

PREDSEDNICA

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

PIRŠ STUPAN KSENIJA