DECEMBRSKI PRAZNIČNI POPUST za ŠOLO DRSANJA

Za vse najmlajše otroke  do starosti 6 let,  DKK Stanko Bloudek nudi DECEMBRSKI PRAZNIČNI POPUST  za  ŠOLO DRSANJA. Cena vstopnic za vpise v decembru bo

40 € za 8 šolskih ur drsanja.

Termini : drsališče Hala Tivoli , ČETRTEK ob 16.45 in SOBOTA ob 9.00.

Vstopnice kupljene v decembru veljajo tudi za obiske v Januarju 2023.

VABLJENI !!!!

OBČNI ZBOR 2022

IZVRŠNI ODBOR

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

Celovška cesta 25

1000 LJUBLJANA 

in

PREDSEDNICA KLUBA

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

PIRŠ STUPAN KSENIJA

na podlagi določil 17. in 35. člena Statuta DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA (v nadaljevanju tudi: klub) v čistopisu z dne 4. 5. 2021 sklicujeva

REDNO SEJO OBČNEGA ZBORA

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

ki bo dne

20.10.2022 ob 17.00 uri v prostorih Hale Tivoli, Boljkova dvorana, na naslovu Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

Predlagani dnevni red seje s predlogi sklepov:

1. Otvoritev seje občnega zbora in nagovor predsednice kluba

Predlog sklepa:

Za to točko dnevnega reda ni predloga sklepa.

2. Ugotovitev sklepčnosti, določitev načina glasovanja na seji, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, overovateljev zapisnika in zapisnikarja:

Obrazložitev točke:

Ad 2.1: Način glasovanja skladno z drugim odstavkom 18. člena Statuta kluba določi občni zbor.

Ad 2.2 do 2.5: Izvolitev delovnih organov seje občnega zbora je predvidena v 21. členu Statuta kluba.

Predlogi sklepov:

2.1 »Glasovanje članov kluba na seji občnega zbora kluba je javno. Glasujejo lahko zgolj navzoči člani v lastnem imenu in sicer z dvigom rok. Če ni v posameznem primeru določeno drugače, se o novih članih posameznih organov kluba glasuje z enim sklepom skupno.«

2.2 »Za člana delovnega predsedstva se izvolita Ksenija Pirš Stupan kot predsednica delovnega predsedstva in Matic Fortuna kot člani delovnega predsedstva.

2.3 »Za člana verifikacijske komisije se izvolita Matjaž Krušec in Marijana Sedej

2.4 »Za overovatelja zapisnika se izvolita Anja Poženel Belec in Gregor Kramar

2.5 »Za zapisnikarja seje rednega občnega zbora kluba se izvoli Valerija Prevolšek

3. Sprejem dnevnega reda, potrditev zapisnika prejšnjega občnega zbora

Obrazložitev točke:

Ad 3.1: Seja občnega zbora bo razpravljala in odločala o temah, kot izhaja iz točk dnevnega reda. Zaradi izvedbe seje je predvidena obravnava po dnevnem redu.

Ad 3.2: Seja občnega zbora potrdi zapisnik prejšnje seje občnega zbora, ki je bila 23. 4. 2021 in bo na vpogled tudi na seji občnega zbora.

Predloga sklepov:

3.1 »Občni zbor potrjuje dnevni red, kot sledi iz predloga.«

3.2 »Občni zbor potrjuje zapisnik prejšnjega občnega zbora DKK Stanko Bloudek z dne 23. 4. 2021.«

4. Poročila organov kluba; letno poročilo za leto 2021

Obrazložitev točke:

Ad 4.1: Poročilo v imenu izvršnega odbora kluba ter v svojem imenu poda predsednica kluba. Poročilo se nanaša na leto 2021.

Ad 4.2: Poročilo v imenu nadzornega odbora kluba poda eden od članov nadzornega odbora. Poročilo se nanaša na leto 2021.

Ad 4.3: Poročilo v imenu disciplinske komisije poda eden od članov disciplinske komisije kluba. Poročilo se nanaša na leto 2021.

Ad 4.4: Poročilo poda blagajnik. Poročilo se nanaša na leto 2021.

Predlogi sklepov:

4.1 »Občni zbor sprejema poročilo izvršnega odbora in predsednice kluba za leto 2021.«

4.2 »Občni zbor sprejema poročilo nadzornega odbora za leto 2021.«

4.3 »Občni zbor sprejema poročilo disciplinske komisije za leto 2021.«

4.4 »Občni zbor sprejema poročilo blagajnika za leto 2021.«

5. Razno

Obrazložitev točke: V okviru te točke bodo predstavljene druge teme, pomembne za delovanje kluba.

Ljubljana, dne 29.9.2022

IZVRŠNI ODBOR

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

predsednica izvršnega odbora PIRŠ STUPAN KSENIJA

PREDSEDNICA

DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA

PIRŠ STUPAN KSENIJA